logo

HUKUK İŞLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ


KOORDİNATÖRLÜK TANIMI:

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile 07/03/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri muvacehesinde, Bakanlık ve 663 sayılı KHK ile oluşturulan bağlı kuruluşları (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) hakkındaki muhakemat hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesi maksadıyla muhakemat hizmetlerinin müştereken yürütülmesi hususunun yasal dayanağı oluşturulmuş olup; bu husustaki uygulamaya dair usul ve esasların belirlenmesi amacıyla sırasıyla 2011/44, 2012/13 ve 2013/1 sayılı Bakanlığımız genelgeleri çıkarılmıştır. Bakanlık Olur'u ile 2013/1 sayılı son Genelgenin uygulama süresi 31/12/2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve tüzel kişilik sahibi bağlı kuruluşlarının muhakemat hizmetleri mevcut durumda Müdürlüğümüz Hukuk Koordinatörlüğü bünyesinde görevli avukatlar tarafından müştereken ifa edilmektedir.

GÖREV TANIMI (Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi Ek 1'e göre ) :

1. Bakanlık Hukuk Müşavirliğince belirlenen kurallara uygun olarak davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, usul iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularla ilgili yazışma yapmak, 2. Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında Müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak, 3. İlgili mevzuatı uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak, 4. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak, 5. Hukuk işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak, 6. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak, 7. İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Gündem/ Haber
 
Diğer Haber Başlıkları